Nymark idrettsområde – en mulighet for mangfold

Gjennom flere år har idretten stått samlet om å fornye området Nymark til et samlingspunkt for bredden av idretter og et mangfold av frilek. Her er stor grad av fortetting og etterslepet på aktivitetsflater er sterkt økende.

Nymark er ett av få områder som er regulert til idrettsformål og derfor er det viktig at vi optimaliserer bruken av arealet. Med bakgrunn i dette er Idrettsplanen vedtatt av Bergen Bystyre og den påfølgende bestillingen av en detaljreguleringsplan for Nymark et viktig bidrag til utvikling av dette området, slik at det blir tilrettelagt for flest mulig.

 Byrådets forord i og formålet med Idrettsplanen;

«Tilgang til idrettsanlegg for både eksisterende og nyetablerte idretter i nærområdene er viktig. For å favne enda flere brukere og samtidig legge til rette for nye aktivitetstrender, er det særlig viktig med en større grad av samlokalisering av idrettsanlegg, skole og utvikling av idrettsparker med ulik brukerprofil.»

Bestillingen til planarbeidet er tydelig: 
Det er ønske om å undersøke mulighetene for primært å bygge en kombinert idrettshall, med arena for håndball (toppidrett) og en innendørs treningshall for fotball på området, sekundært bare en av disse hallene. I tillegg til ny hall(-er) på Nymark skal det legges til rette for: 

  • –  minst 3 utendørs fotballbaner (der èn av disse er tenkt som treningsbane for SK Brann) 
  • –  å opprettholde landingsplass for luftsportsaktivitet (paragliding fra Ulriken) 
  • –  offentlig flerbruksfelt (anlegg for utendørs aktivitet, organisert og egenorganisert) 
  • –  gode løsninger for andre idrettsaktiviteter i området 
  • –  plass for utendørs opphold 
  • –  gode trafikkløsninger 
  • –  gode gang- og sykkelforbindelser (både fra offentlig vei og kommunikasjon og   gjennom området), inkl. sykkelparkering. 
  • –  å bevare viktig grønnstruktur i området 
  • –  å vurdere bekkeåpning og legge en god strategi i håndtering av overvann 


Store deler av idretten har stått samlet i prosessen med å utvikle planene på Nymark, inntil vi nylig fikk informasjon om at Brann hadde skiftet retning. De ønsket ikke lengre hverken håndball- eller fotballhall, men innstilte på 0-alternativet som er dagens situasjon, dog med opprustning på fotballbanene, samt klubbhus til Nymark IL. 

Fyllingen Håndball Elite og Håndballforbundet Region Vest tok denne vendingen til orientering og inviterte ansvarlig byråd Endre Tvinnerheim, til en gjennomgang av vår nå nye innstilling, utarbeidet i tråd med Idrettsplan og bestillingen i detaljreguleringsplanen.

Vår innstilling er at det bygges en flerbrukshall som er alternativ 1A. Vi opplever møte med byrådet som meget positivt. Hallskissene er tuftet på suksessen Fana Arena har vært for sitt område, samt inspirert av helhetstankegangen i Åsane Arena. Mangfold av idrettsmuligheter er et krav fra skolene som skal ha kroppsøving på dagtid, men det er også en berikelse for området at man kan velge mellom flere aktivitetstilbud. 
For å tilfredsstille flest mulig parter har vi et ønske om at hallen bygges på dagens parkeringsplass, dette for å påvirke naboer minst mulig. Byggingen av hallen vil heller ikke påvirke fotballbanene og aktiviteten her under byggeperiode.

Vårt alternativ bygger på ett av alternativene som kommunen konsekvensutreder. Luftsporten er også en viktig aktør og vi har etablert dialog med eksperter på vindanalyse for å se hvilke avbøtende tiltak som kan bli nødvendig dersom bygningskroppen medfører økt turbulens på landingsbanen. Her finnes flere muligheter og forholdene kan simuleres via ulike vindberegninger.

 
Dagens infrastruktur kan beholdes. Antall fotballflater beholdes. 
Hallen vi har illustrert til byråden i vårt møte er en flerbrukshall, det betyr at det i enklest mulig grad skal kun omgjøres fra en idrettshall med to spilleflater til en arena for toppidrett på få minutter.


Det vil være ytterst begrenset med toppidrett i denne hallen, på dagtid vil hallen benyttes av skoler, barnehager og av studentene på den nye høyskolen.

På ettermiddagstid vil hallen være treningsarena for barne og -ungdomsidretten i nærområdet og sammen med Haukelandshallen dekke opp etterslepet på manglede treningstid for alle innendørsidrettene. 
Hallen skal tilrettelegge for kiosk for nærmiljøet, samt tilrettelegge området rundt hallen for uorganisert aktivitet. 
Nymark IL ønsker eget klubbhus, dette samt garderober kan vi tilrettelegge for at de får i en slik flerbrukshall. 

Det er også poengtert fra SK Brann at de vil endre den ene gressbanen til kunstgress med undervarme på utsiden av Brann Stadion. Dersom Bergen Kommune ønsker å tilrettelegge for dette kan det bygges tribuner for å skape ramme rundt et slikt uteanlegg. 

Gjennom god og konstruktiv dialog ønsker vi at idrettene igjen kan samles rundt bygging av flerbrukshall og hensynta totalaktivitet på en bedre måte. Dette målet er vi  nesten i mål med, hallidrettene står veldig samlet. Vi håper også at naboene ser på dette bygget med mange muligheter som en berikelse for mangfoldet i nærmiljøet og en nødvendig aktivitetsflate for å dekke treningsbehovet. En god utnyttelse av området er viktig for å skape gode oppvekstsvilkår. En innendørs flerbrukshall vil være åpen 365 dager i året, den vil ha aktivitet fra 07- 22 hver eneste dag.

Det er få kommunale tomter som er regulert til idrett, det vil derfor være viktig å sørge for at disse tomtene tar ut størst mulig potensialet slik at vi kan sikre gode oppvekstsvilkår for flest mulig. 

Kontaktpersoner Fyllingen Håndball Elite:

Nina Britt Husebø – Styreleder
Mob: 908 71 501 / nina.husebo@dnb.no

Andreas Gjeitrem – Konstituert daglig leder
Mob: 95909584 / andreas@fyllingenbergen.no


SE VIDEO AV FLERBRUKSHALLEN OG OMRÅDE

https://www.youtube.com/watch?v=uo8tz4-TzG8