Innkalling til årsmøte 30.03.2022 (Oppdatert med saksliste) – Bergen

Innkalling til årsmøte 30.03.2022 (Oppdatert med saksliste)

Styret innkaller herved (27.02) til årsmøte i Idrettslaget Bergen Håndball. 

Årsmøtet avholdes den 30.03.2022 kl. 18:00 på i Framohallen, Allestadveien 16.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 16.03 til nina.kramer@dnb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksliste

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:    Velge dirigent(er)

Sak 3:    Velge protokollfører(e) 

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5:    Godkjenne forretningsorden

Sak 6:    Godkjenne innkallingen

Sak 7:    Godkjenne saklisten

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:    Behandle:

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap 

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak 9.4 Behandle eventuelt beretning fra engasjert revisor

Sak 10: Behandle forslag og saker                                                                            

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

– leder

– nesteleder 

– styremedlem[mer]  

– varamedlem[mer]

14.2 Kontrollutvalg:

– leder 

– medlem[mer]

-[varamedlem[mer]]

14.3 Valgkomité:

– leder   

– medlem[mer] 

– varamedlem[er] 

[Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap]Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret