Små helters støttefond – Bergen

Små helters støttefond

Bergen Håndball og Gimle Basket går sammen om å minske ulikhetene blant barn og unge i et historisk samarbeid

Etter å ha blitt inspirert av hockeylaget Frisk Asker sitt Bamsefond og selv hver eneste dag sett gjennom idretten hvordan ulikhetene i samfunnet bare blir større og større, har vi over tid diskutert våre egne muligheter til å bidra for å hindre dette.

I Bergen kommune lever over 1 av 10 barn i en familie med vedvarende lav inntekt. Barn som lever i familier med svak økonomi, deltar i mindre grad i organiserte fritidsaktiviteter enn andre barn. Dermed går de glipp av en viktig arena for barn og unge hvor de kan treffe andre og få mulighet til å utvikle ferdigheter. Deltakelse i organisasjoner kan også fungere som en læringsarena for ungdoms identitetsutvikling og demokratiforståelse. Barn og unge som ikke har mulighet til å delta i slike arenaer, har mindre tilgang til denne typen lærings- og samværsaktiviteter (Bufdir, 2023).

Sammen med Gimle Basket starter vi nå vårt felles fond har som formål å tilrettelegge for at flere barn og unge i Bergen kommune og regionen rundt skal få mulighet, gjennom økonomisk støtte, å delta i aktivitet på lik linje som andre jevnaldrende.

FNs bærekraftmål nummer 10 retter søkelyset på viktigheten av å jobbe mot å minske ulikheten i og mellom land. Fondet vårt har som formål å jobbe for å minske denne ulikheten i lokalsamfunnet. Et av nøkkelordene bak hele Bergen Håndballklubb sin satsning er samarbeid, og hvem passer ikke bedre enn Gimle Basket for en slik felles satsning. Klubben som bygger på fundamentet om at idretten skal være et inkluderende sted for ALLE.

3 ganger i året kan både enkeltindivider og lag/organisasjoner søke om støtte til hjelp med å få flere barn og unge inkludert i aktivitet og idrett. Fondet finansieres gjennom støtte og donasjoner fra næringslivet, men både Gimle Basket og Bergen Håndball vil gi halvparten av sine inntekter på deres respektive kronekamper hver eneste sesong for å være med å bidra. Gimle og Bergen vil sammen stå for de administrative kostnadene ved fondet og dermed vil 100% av fondets inntjening gå til fondets formål.